1. <var id="bsxpo"><rt id="bsxpo"><big id="bsxpo"></big></rt></var>
   1. <code id="bsxpo"></code><b id="bsxpo"><rt id="bsxpo"></rt></b>

     正月八日記游仙,三十六天洞靈洞。
     洞中窗戶夜不扃,地底風雷日相哄。
     巉巉靈骨誰手鑿,納納虛谺曷時澒。
     龍巔虎臥絡薜蘿,委蓋垂旃掛鸞鳳。
     莖高玉稍陳玉拌,洼陷瓊漿流碼甕。
     元田鴉色白于鷗,丹室蛇光紅似蝀。
     石涵綠字紫泥封,玄哺瓊華青子種。
     白騾有跡蹋石田,金虎干聲飲銀汞。
     樵柯已爛商四朋,蕊輦初過茅二仲。
     牛車望氣待著書,螺女行廚時進供。
     胡麻流飯阮郎來,林屋刺船毛父通。
     王生石髓隨手堅,吳客求珠空耳縫。
     九靈太妙苞氣母,五岳真圖特兒弄。
     書傳丹篆亦何須,石化黃金本無用。
     玉盆濯發天雞鳴,鐵笛穿空神馬鞚。
     符行律令鬼承呵,聲出腦宮龍聽頌。
     未應片石隔仙凡,溪上桃花自迎送。

     正月八日記遊仙,三十六天洞靈洞。
     洞中窗戶夜不扃,地底風雷日相哄。
     巉巉靈骨誰手鑿,納納虛谺曷時澒。
     龍巔虎臥絡薜蘿,委蓋垂旃掛鸞鳳。
     莖高玉稍陳玉拌,窪陷瓊漿流碼甕。
     元田鴉色白於鷗,丹室蛇光紅似蝀。
     石涵綠字紫泥封,玄哺瓊華青子種。
     白騾有跡蹋石田,金虎幹聲飲銀汞。
     樵柯已爛商四朋,蕊輦初過茅二仲。
     牛車望氣待著書,螺女行廚時進供。
     胡麻流飯阮郎來,林屋刺船毛父通。
     王生石髓隨手堅,吳客求珠空耳縫。
     九靈太妙苞氣母,五嶽真圖特兒弄。
     書傳丹篆亦何須,石化黃金本無用。
     玉盆濯發天雞鳴,鐵笛穿空神馬鞚。
     符行律令鬼承呵,聲出腦宮龍聽頌。
     未應片石隔仙凡,溪上桃花自迎送。

     zhèng yuè bā rì jì yóu xiān , sān shí liù tiān dòng líng dòng 。
     dòng zhōng chuāng hù yè bù jiōng , dì dǐ fēng léi rì xiāng hōng 。
     chán chán líng gǔ shuí shǒu záo , nà nà xū xiā hé shí hòng 。
     lóng diān hǔ wò luò bì luó , wěi gài chuí zhān guà luán fèng 。
     jīng gāo yù shāo chén yù bàn , wā xiàn qióng jiāng liú mǎ wèng 。
     yuán tián yā sè bái yú ōu , dān shì shé guāng hóng sì dōng 。
     shí hán lǜ zì zǐ ní fēng , xuán bǔ qióng huá qīng zǐ zhǒng 。
     bái luó yǒu jì tà shí tián , jīn hǔ gān shēng yǐn yín gǒng 。
     qiáo kē yǐ làn shāng sì péng , ruǐ niǎn chū guò máo èr zhòng 。
     niú chē wàng qì dài zhù shū , luó nǚ xíng chú shí jìn gōng 。
     hú má liú fàn ruǎn láng lái , lín wū cì chuán máo fù tōng 。
     wáng shēng shí suǐ suí shǒu jiān , wú kè qiú zhū kōng ěr féng 。
     jiǔ líng tài miào bāo qì mǔ , wǔ yuè zhēn tú tè ér nòng 。
     shū chuán dān zhuàn yì hé xū , shí huà huáng jīn běn wú yòng 。
     yù pén zhuó fā tiān jī míng , tiě dí chuān kōng shén mǎ kòng 。
     fú xíng lǜ líng guǐ chéng hē , shēng chū nǎo gōng lóng tīng sòng 。
     wèi yīng piàn shí gé xiān fán , xī shàng táo huā zì yíng sòng 。

     鑒賞

     (小提示:如果您想查詢《張公洞》相關詩句的上一句或者下一句是什么,可以在頁面右上角的“詩詞檢索”中輸入您要查詢的詩句,回車即可查到該詩句的上句或下句。注意上半句和下半句輸入時不要留有空格和標點符號!)

     評論:

     昵稱

     網站

     影音先锋看片资源3xfxy