1. <var id="bsxpo"><rt id="bsxpo"><big id="bsxpo"></big></rt></var>
   1. <code id="bsxpo"></code><b id="bsxpo"><rt id="bsxpo"></rt></b>

     昔在京城南,成均封茅屋。
     清晨屣履過,不顧車擊轂。
     時有江南生,能使多士服。
     同儕畏鋒銳,兄弟更馳逐。
     文成劇翻水,賦罷有余燭。
     連收領底髭,未耗髀中肉。
     飛騰困中路,黽勉啄場粟。
     歸來九江上,家有十畝竹。
     一官粗包裹,萬卷中自足。
     還如白司馬,日聽杜鵑哭。
     我來萬里外,命與江波觸。
     罪重慚故人,囊空仰微祿。
     已為達士笑,尚謂愚者福。
     米鹽日草草,奔走常碌碌。
     尺書慰貧病,佳句爛圭玉。
     多難畏人知,胡為強題目。
     徂年慕桑梓,歸念寄鴻鵠。
     但愿洗余愆,躬耕江一曲。
     共居天地間,大類一間屋。
     推排出高下,何異車轉轂。
     死生本晝夜,禍福固倚伏。
     誰令塵垢昏,浪與紛華逐。
     譬如薪中火,外照不自燭。
     感君探至道,勸我減粱肉。
     虛心有遺味,實腹不須粟。
     芬敷謝桃杏,清勁比松竹。
     息微知氣定,睡少驗神足。
     胡為嗜一飽,坐使百神哭。
     要知丹砂異,不受腥腐觸。
     可憐山林姿,自縛斗升祿。
     君看出世士,肯屑世間福。
     寧従市井游,與眾同碌碌。
     不愿束冠裳,腰金佩鳴玉。
     斯人今何在,未易識凡目。
     恐在廬山中,飛翔逐黃鵠。
     試用物色尋,應歌紫芝曲。
     百病侵形骸,漸老同破屋。
     中有一寸空,能用輻與轂。
     忽如丹砂走,不受凡火伏。
     前瞻已不遠,后躡愈難逐。
     將炊甑中飯,未悟窗下燭。
     聰明役聲形,口腹嗜魚肉。
     塵泥翳泉井,荊棘敗禾粟。
     未知按妙指,漫欲理絲竹。
     廬山多名緇,過客禮白足。
     達觀等存亡,世欲強歌哭。
     確然金石心,不畏蚊蚋觸。
     順忍為裳衣,供施謝榮祿。
     真人我自有,渡海笑徐福。
     眾皆指庸庸,自顧非碌碌。
     愧君詩意厚,桃李報瓊玉。
     舉網羅眾禽,有獲非一目。
     喧啾定無用,要自取黃鵠。
     君看大方家,慎勿留一曲。
     治生非所長,兒女驚滿屋。
     作官又迂疏,不望載朱轂。
     因緣掛罪罟,未許即潛伏。
     空余讀書病,日與古人逐。
     老妻憐眼昏,入夜屏燈燭。
     上官念貧窶,時節饋醪肉。
     衰年類蒲柳,世事劇麻粟。
     數日望歸田,寄語先栽竹。
     文章亦細事,勤苦定何足。
     君詩四相攻,欲看守陴哭。
     愧無即墨巧,不解火牛觸。
     自非太學生,彫琢事干祿。
     安心已近道,閉口豈非福。
     胡為調狂祠,玉石相落碌。
     腹中抱丹砂,舌下漱白玉。
     作詩雖云好,未免亂心目。
     奕秋教二人,不取志鴻鵠。
     摩詰非不言,遺韻寄終曲。

     昔在京城南,成均封茅屋。
     清晨屣履過,不顧車擊轂。
     時有江南生,能使多士服。
     同儕畏鋒銳,兄弟更馳逐。
     文成劇翻水,賦罷有余燭。
     連收領底髭,未耗髀中肉。
     飛騰困中路,黽勉啄場粟。
     歸來九江上,家有十畝竹。
     一官粗包裹,萬卷中自足。
     還如白司馬,日聽杜鵑哭。
     我來萬裏外,命與江波觸。
     罪重慚故人,囊空仰微祿。
     已為達士笑,尚謂愚者福。
     米鹽日草草,奔走常碌碌。
     尺書慰貧病,佳句爛圭玉。
     多難畏人知,胡為強題目。
     徂年慕桑梓,歸念寄鴻鵠。
     但願洗余愆,躬耕江一曲。
     共居天地間,大類一間屋。
     推排出高下,何異車轉轂。
     死生本晝夜,禍福固倚伏。
     誰令塵垢昏,浪與紛華逐。
     譬如薪中火,外照不自燭。
     感君探至道,勸我減粱肉。
     虛心有遺味,實腹不須粟。
     芬敷謝桃杏,清勁比松竹。
     息微知氣定,睡少驗神足。
     胡為嗜一飽,坐使百神哭。
     要知丹砂異,不受腥腐觸。
     可憐山林姿,自縛鬥升祿。
     君看出世士,肯屑世間福。
     寧従市井遊,與眾同碌碌。
     不願束冠裳,腰金佩鳴玉。
     斯人今何在,未易識凡目。
     恐在廬山中,飛翔逐黃鵠。
     試用物色尋,應歌紫芝曲。
     百病侵形骸,漸老同破屋。
     中有一寸空,能用輻與轂。
     忽如丹砂走,不受凡火伏。
     前瞻已不遠,後躡愈難逐。
     將炊甑中飯,未悟窗下燭。
     聰明役聲形,口腹嗜魚肉。
     塵泥翳泉井,荊棘敗禾粟。
     未知按妙指,漫欲理絲竹。
     廬山多名緇,過客禮白足。
     達觀等存亡,世欲強歌哭。
     確然金石心,不畏蚊蚋觸。
     順忍為裳衣,供施謝榮祿。
     真人我自有,渡海笑徐福。
     眾皆指庸庸,自顧非碌碌。
     愧君詩意厚,桃李報瓊玉。
     舉網羅眾禽,有獲非一目。
     喧啾定無用,要自取黃鵠。
     君看大方家,慎勿留一曲。
     治生非所長,兒女驚滿屋。
     作官又迂疏,不望載朱轂。
     因緣掛罪罟,未許即潛伏。
     空余讀書病,日與古人逐。
     老妻憐眼昏,入夜屏燈燭。
     上官念貧窶,時節饋醪肉。
     衰年類蒲柳,世事劇麻粟。
     數日望歸田,寄語先栽竹。
     文章亦細事,勤苦定何足。
     君詩四相攻,欲看守陴哭。
     愧無即墨巧,不解火牛觸。
     自非太學生,彫琢事幹祿。
     安心已近道,閉口豈非福。
     胡為調狂祠,玉石相落碌。
     腹中抱丹砂,舌下漱白玉。
     作詩雖雲好,未免亂心目。
     奕秋教二人,不取誌鴻鵠。
     摩詰非不言,遺韻寄終曲。

     xī zài jīng chéng nán , chéng jūn fēng máo wū 。
     qīng chén xǐ lǚ guò , bù gù chē jī gǔ 。
     shí yǒu jiāng nán shēng , néng shǐ duō shì fú 。
     tóng chái wèi fēng ruì , xiōng dì gēng chí zhú 。
     wén chéng jù fān shuǐ , fù bà yǒu yú zhú 。
     lián shōu lǐng dǐ zī , wèi hào bì zhōng ròu 。
     fēi téng kùn zhōng lù , mǐn miǎn zhuó cháng sù 。
     guī lái jiǔ jiāng shàng , jiā yǒu shí mǔ zhú 。
     yī guān cū bāo guǒ , wàn juàn zhōng zì zú 。
     huán rú bái sī mǎ , rì tīng dù juān kū 。
     wǒ lái wàn lǐ wài , mìng yǔ jiāng bō chù 。
     zuì zhòng cán gù rén , náng kōng yǎng wēi lù 。
     yǐ wéi dá shì xiào , shàng wèi yú zhě fú 。
     mǐ yán rì cǎo cǎo , bēn zǒu cháng lù lù 。
     chǐ shū wèi pín bìng , jiā jù làn guī yù 。
     duō nán wèi rén zhī , hú wéi qiáng tí mù 。
     cú nián mù sāng zǐ , guī niàn jì hóng hú 。
     dàn yuàn xǐ yú qiān , gōng gēng jiāng yī qū 。
     gòng jū tiān dì jiān , dà lèi yī jiān wū 。
     tuī pái chū gāo xià , hé yì chē zhuǎn gǔ 。
     sǐ shēng běn zhòu yè , huò fú gù yǐ fú 。
     shuí líng chén gòu hūn , làng yǔ fēn huá zhú 。
     pì rú xīn zhōng huǒ , wài zhào bù zì zhú 。
     gǎn jūn tàn zhì dào , quàn wǒ jiǎn liáng ròu 。
     xū xīn yǒu yí wèi , shí fù bù xū sù 。
     fēn fū xiè táo xìng , qīng jìn bǐ sōng zhú 。
     xī wēi zhī qì dìng , shuì shǎo yàn shén zú 。
     hú wéi shì yī bǎo , zuò shǐ bǎi shén kū 。
     yào zhī dān shā yì , bù shòu xīng fǔ chù 。
     kě lián shān lín zī , zì fù dǒu shēng lù 。
     jūn kàn chū shì shì , kěn xiè shì jiān fú 。
     níng cóng shì jǐng yóu , yǔ zhòng tóng lù lù 。
     bù yuàn shù guān cháng , yāo jīn pèi míng yù 。
     sī rén jīn hé zài , wèi yì shí fán mù 。
     kǒng zài lú shān zhōng , fēi xiáng zhú huáng hú 。
     shì yòng wù sè xún , yīng gē zǐ zhī qū 。
     bǎi bìng qīn xíng hái , jiàn lǎo tóng pò wū 。
     zhōng yǒu yī cùn kōng , néng yòng fú yǔ gǔ 。
     hū rú dān shā zǒu , bù shòu fán huǒ fú 。
     qián zhān yǐ bù yuǎn , hòu niè yù nán zhú 。
     jiāng chuī zèng zhōng fàn , wèi wù chuāng xià zhú 。
     cōng míng yì shēng xíng , kǒu fù shì yú ròu 。
     chén ní yì quán jǐng , jīng jí bài hé sù 。
     wèi zhī àn miào zhǐ , màn yù lǐ sī zhú 。
     lú shān duō míng zī , guò kè lǐ bái zú 。
     dá guān děng cún wáng , shì yù qiáng gē kū 。
     què rán jīn shí xīn , bù wèi wén ruì chù 。
     shùn rěn wéi cháng yī , gōng shī xiè róng lù 。
     zhēn rén wǒ zì yǒu , dù hǎi xiào xú fú 。
     zhòng jiē zhǐ yōng yōng , zì gù fēi lù lù 。
     kuì jūn shī yì hòu , táo lǐ bào qióng yù 。
     jǔ wǎng luó zhòng qín , yǒu huò fēi yī mù 。
     xuān jiū dìng wú yòng , yào zì qǔ huáng hú 。
     jūn kàn dà fāng jiā , shèn wù liú yī qū 。
     zhì shēng fēi suǒ cháng , ér nǚ jīng mǎn wū 。
     zuò guān yòu yū shū , bù wàng zài zhū gǔ 。
     yīn yuán guà zuì gǔ , wèi xǔ jí qián fú 。
     kōng yú dú shū bìng , rì yǔ gǔ rén zhú 。
     lǎo qī lián yǎn hūn , rù yè píng dēng zhú 。
     shàng guān niàn pín jù , shí jié kuì láo ròu 。
     shuāi nián lèi pú liǔ , shì shì jù má sù 。
     shù rì wàng guī tián , jì yǔ xiān zāi zhú 。
     wén zhāng yì xì shì , qín kǔ dìng hé zú 。
     jūn shī sì xiāng gōng , yù kàn shǒu pī kū 。
     kuì wú jí mò qiǎo , bù jiě huǒ niú chù 。
     zì fēi tài xué shēng , diāo zhuó shì gān lù 。
     ān xīn yǐ jìn dào , bì kǒu qǐ fēi fú 。
     hú wéi diào kuáng cí , yù shí xiāng luò lù 。
     fù zhōng bào dān shā , shé xià shù bái yù 。
     zuò shī suī yún hǎo , wèi miǎn luàn xīn mù 。
     yì qiū jiào èr rén , bù qǔ zhì hóng hú 。
     mó jié fēi bù yán , yí yùn jì zhōng qū 。

     鑒賞

     (小提示:如果您想查詢《次韻孔平仲著作見寄四首》相關詩句的上一句或者下一句是什么,可以在頁面右上角的“詩詞檢索”中輸入您要查詢的詩句,回車即可查到該詩句的上句或下句。注意上半句和下半句輸入時不要留有空格和標點符號!)

     評論:

     昵稱

     網站

     全字解析
     在線新華字典 ?

     影音先锋看片资源3xfxy