1. <var id="bsxpo"><rt id="bsxpo"><big id="bsxpo"></big></rt></var>
   1. <code id="bsxpo"></code><b id="bsxpo"><rt id="bsxpo"></rt></b>

     奈何愁兮愁無聊,恒惻惻兮心若抽。
     愁奈何兮悲思多,情郁結兮不可化。
     奄失恃兮孤煢煢,內自悼兮啼失聲。
     思報德兮邈已絕,感鞠育兮情剝裂。
     嗟母兄兮永潛藏,想形容兮內摧傷。
     感陽春兮思慈親,欲一見兮路無因。
     望南山兮發哀嘆,感機杖兮涕汍瀾。
     念疇昔兮母兄在,心逸豫兮壽四海。
     忽已逝兮不可追,心窮約兮但有悲。
     上空堂兮廓無依,覩遺物兮心崩摧。
     中夜悲兮當告誰,獨收淚兮抱哀戚。
     日遠邁兮思予心,戀所生兮淚流襟。
     慈母沒兮誰與驕,顧自憐兮心忉忉。
     訴蒼天兮天不聞,淚如雨兮嘆成云。
     欲棄憂兮尋復來,痛殷殷兮不可裁。

     奈何愁兮愁無聊,恒惻惻兮心若抽。
     愁奈何兮悲思多,情郁結兮不可化。
     奄失恃兮孤煢煢,內自悼兮啼失聲。
     思報德兮邈已絕,感鞠育兮情剝裂。
     嗟母兄兮永潛藏,想形容兮內摧傷。
     感陽春兮思慈親,欲一見兮路無因。
     望南山兮發哀嘆,感機杖兮涕汍瀾。
     念疇昔兮母兄在,心逸豫兮壽四海。
     忽已逝兮不可追,心窮約兮但有悲。
     上空堂兮廓無依,覩遺物兮心崩摧。
     中夜悲兮當告誰,獨收淚兮抱哀戚。
     日遠邁兮思予心,戀所生兮淚流襟。
     慈母沒兮誰與驕,顧自憐兮心忉忉。
     訴蒼天兮天不聞,淚如雨兮嘆成雲。
     欲棄憂兮尋復來,痛殷殷兮不可裁。

     nài hé chóu xī chóu wú liáo , héng cè cè xī xīn ruò chōu 。
     chóu nài hé xī bēi sī duō , qíng yù jié xī bù kě huà 。
     yǎn shī shì xī gū qióng qióng , nèi zì dào xī tí shī shēng 。
     sī bào dé xī miǎo yǐ jué , gǎn jū yù xī qíng bāo liè 。
     jiē mǔ xiōng xī yǒng qián cáng , xiǎng xíng róng xī nèi cuī shāng 。
     gǎn yáng chūn xī sī cí qīn , yù yī jiàn xī lù wú yīn 。
     wàng nán shān xī fā āi tàn , gǎn jī zhàng xī tì wán lán 。
     niàn chóu xī xī mǔ xiōng zài , xīn yì yù xī shòu sì hǎi 。
     hū yǐ shì xī bù kě zhuī , xīn qióng yuē xī dàn yǒu bēi 。
     shàng kōng táng xī kuò wú yī , dǔ yí wù xī xīn bēng cuī 。
     zhōng yè bēi xī dāng gào shuí , dú shōu lèi xī bào āi qī 。
     rì yuǎn mài xī sī yú xīn , liàn suǒ shēng xī lèi liú jīn 。
     cí mǔ méi xī shuí yǔ jiāo , gù zì lián xī xīn dāo dāo 。
     sù cāng tiān xī tiān bù wén , lèi rú yǔ xī tàn chéng yún 。
     yù qì yōu xī xún fù lái , tòng yīn yīn xī bù kě cái 。

     鑒賞

     (小提示:如果您想查詢《思親詩》相關詩句的上一句或者下一句是什么,可以在頁面右上角的“詩詞檢索”中輸入您要查詢的詩句,回車即可查到該詩句的上句或下句。注意上半句和下半句輸入時不要留有空格和標點符號!)

     評論:

     昵稱

     網站

     影音先锋看片资源3xfxy